PRESENCE
Vocal : Kimitaka.Fukuzawa(Ej
Guitar : Masahiro.Nishimura
Bass : Tsuyoshi.Miyawaki
Keyboerd : Kayo.Shiozawa
Drums : Nori**.Fujioi


BACK